เทศบาลเมืองแปดริ้วปรับปรุงใหม่ สถานีขนส่ง..รองรับบริการประชาชน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น - เอนก-รชตภร วันทิพพา

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม ได้ถ่ายโอนภารกิจการให้บริการ สาธารณะในส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ฉะเชิงเทรา ให้กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส�าคัญในฐานะองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดูแลรับผิด ชอบและพัฒนาให้สถานีขนส่ง มีความพร้อม มีศักยภาพที่จะรองรับการขยายตัวด้านการ คมนาคมขนส่งในภูมิภาค

โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ ดา�เนินการปรับปรุงถนน คสล. ท่อระบายนา้� และติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ปรับปรุงห้องนา้� ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ แต่เมื่อสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ก่อสร้างมานานเกิดช �ารุด ทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน รวมทั้งใน ้ ่ ้ ้ ความทันสมัยสอดคล้อง และคุ้มค่ากับ ประโยชน์การใช้งาน โดยจะท�าการรื้อถอน อาคารสา�นักงานเดิม และก่อสร้างสา�นักงาน ใหม่ ตกแต่งภายในอาคารพื้นที่ 944 ตาราง เมตร ประกอบด้วย ตัวอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องจ�าหน่ายตั๋ว ห้องน้�า ระบบปรับอากาศ และปรับปรุงภูมิทัศน์

นายกลยุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไร ก็ตาม ระหว่างการดา�เนินการปรับปรุงสถานี ขนส่ง ผู้มาใช้บริการอาจไม่ได้รับความ สะดวกสบายเท่าที่ควร จึงได้ก�าชับให้ เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวก และแก้ไข ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มาใช้บริการให้ มากที่สุด จะมีการสร้างสถานที่จ �า หน่ายตั๋ว ชั่วคราว ส่วนห้องสุขา เปิดให้บริการฟรี ซึ่ง ได้เริ่มมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชา�รุด และจ้าง เหมาบริษัทเอกชนเข้ามาดูแลเรื่องความ สะอาดภายในห้องสุขา

“ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มี ความห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ อนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็น ส่วนหนึ่งในเส้นทางการคมนาคมที่ส�าคัญ ของประเทศ ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ โครงข่ายถนนเชื่อมภูมิภาคต่าง ๆ ที่จะเพิ่ม ศักยภาพด้านการขนส่ง อุตสาหกรรม และการ ท่องเที่ยว มีการกระจายความเจริญไปทั่วทุก มิติ” นายกลยุทธ กล่าว.

ปัจจุบันประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการ ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ฉะเชิงเทรา ด้วยการจัดหางบประมาณในการ ปรับปรุงอาคาร ให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบายยิ่งขึ้น

นายกลยุทธ ฉายแสง ็

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.