‘อบต.กฤษณา’ซ่อมสะพาน ข้ามคลองสาลีชำารุดเสี่ยงพัง

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นางสาวดณิษา ใจเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยเมื่อวันก่อน ว่า ตามที่ อบต.กฤษณา ได้ท า� การสา�รวจสิ่งปลูกสร้างสาธารณะใน พื้นที่ ต า� บลกฤษณา พบว่า สะพานข้ามคลองสาลี ความยาว 125 เมตร มีการชา�รุดเสียหาย และได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิด ชอบทราบแล้วนั้น ขณะนี้ทาง อบต.กฤษณา ได้จัดท า� ป้ายแจ้งให้ ประชาชนได้ทราบ และประกาศห้ามรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้ เพราะ อาจจะก่อให้เกิดอันตราย พร้อมกันนี้ยังได้น�าแท่งแบริเออร์มาปิด กั้นช่องทางจราจรไว้ทั้งสองฝั่งของสะพาน ซึ่งอาจท า� ให้ประชาชน สัญจรไปมาล า� บากในช่วงนี้

นายก อบต.กฤษณา เปิดเผยอีกว่า ล่าสุด ทาง อบต.กฤษณา ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งนา้�และบา�รุงนา้� เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และชลประทาน เพื่อขอให้เร่งดา�เนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ เพื่อความปลอดภัย ของประชาชนและการสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ ขณะนี้ได้ด�าเนินการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานแล้ว จ �า นวน 23 ล้านบาท จะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2561 จะท �าให้ ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องความ ปลอดภัยเนื่องจากสะพานเดิมมีการชา�รุดเสียหาย

“ที่สา�คัญสะพานดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้ สัญจรไปมา และบรรทุกพืชผลทางเกษตร อย่างไรก็ตาม ประชาชน ในพื้นที่ และประชาชนที่จะติดต่อราชการที่ อบต.กฤษณา ให้ใช้ ทางเบี่ยงที่ อบต.ท า� ป้ายติดไว้ หรือใช้เส้นทางหลวงสาย 340 จะ สะดวกกว่า” นางสาวดณิษา กล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.