‘หนองแค’จัดลอยกระทงงดรื่นเริง

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตาบลหนองแค� อ.หนองแค จ.สระบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลตา�บลหนองแค กา�หนดจัด ประเพณีลอยกระทง แต่สืบเนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยก า�ลังอยู่ ในสภาวะโศกเศร้าต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระผู้เป็นที่รัก เทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย และรัฐบาลได้ประกาศให้ทุกภาคส่วน ได้แสดงความอาลัยกันโดยทั่วกัน เป็นที่ทราบกันดีแล้วนั้น

นายกเทศมนตรีต า� บลหนองแค เปิดเผยอีกว่า อย่างไรก็ตาม ส�าหรับงานประเพณีลอยกระทง ประจ �าปี 2559 เทศบาลต�าบล หนองแค ยังคงจัดสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่พี่น้อง� ประชาชน ได้ไปลอยกระทงกันเช่นเดิม ที่บริเวณริมตลิ่งคลองระพี พัฒน์ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ สืบต่อไป แต่ให้งดจัดให้มีการแสดงมหรสพ หรืองานรื่นเริงบนเวที ทุกชนิด โดยจัดให้มีการฉายภาพยนตร์ “พระราชกรณียกิจ” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แทน พร้อมกัน นั้นยังได้จัดปะร �าพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชาไว้ให้ พ่อ-แม่พี่น้องชาวหนองแค และใกล้เคียงได้ร่วมลงนามแสดงความ อาลัยอีกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.