สปสช.เชิญชาวแปดริ้วทอดกฐิน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สา�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ร่วมกับสา�นักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมท�าบุญทอดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. ณ วัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมสมทบทุนสร้างศาลา ทรงไทยอเนกประสงค์ บริเวณเขื่อนชายแม่นา้�บางปะกง หน้าวัดบางกระเจ็ด และบูรณะปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัด โดยยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้าเพื่อประชาชนให้เข้าถึงสิทธิการรักษา ทางนิทรรศการ และจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ สุขภาพฟรี บริการประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

ด้าน นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในงาน ยังได้ประสานโรงพยาบาลบางคล้า นา�ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ประชาชนบริเวณวัด นับเป็นความร่วมมือกับ สปสช. ซึ่งนอกจากได้ร่วมทา�บุญแล้ว ยังร่วมกันทา� ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนชาวจ.ฉะเชิงเทรา และใกล้ เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนพิธีทอดกฐิน มีพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้า อาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขธิการ สปสช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.