ลดควาทรมงดัตันวได้ ดี

Daily News Thailand - - สบ�ยใจ -

“จินกังกง” ที่ บำ�รงุ ไตรมนตรี นำามาถ่ายทอด มีงานวิจัยของ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ การกีฬา ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุเพศหญิง ให้ออกกำาลังกาย แบบนี้วันละ 1 ชม. และกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า มีการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายพัฒนา และสมรรถภาพ ทางกายมีค่าสูงกว่าก่อนฝึก การทรงตัวคล่องแคล่ว ระดับคะแนน คุณภาพชีวิตมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ ออกกำาลัง จึงเหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้ สูงอายุเพศหญิงอายุ 60-70 ปี

พิกุล ไชยพัฒน์ อดีตครูวัย 76 ปี เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา โรคความดันโลหิตสูง และอาการบ้านหมุน แพทย์รักษาโดยให้กิน ยาวันละ 3 มื้อ และให้ไปพบบ่อยมาก ต่อมาให้ออกกำาลังกายที่ไม่มี แรงกระแทก แต่การว่ายน้ำาไม่สะดวก วันหนึ่งเห็นการฝึกจินกังกง ใกล้บ้าน ลองเล่นดูรู้สึกดี จึงทำาตลอด วันละ 45 นาที หลังจาก ออกกำาลังกายอยู่พักใหญ่ ไปพบแพทย์ตามนัด คราวนี้พบว่า อาการ เป็นปกติ และให้งดยาไม่ต้องกลับไปกินอีก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.