ส่งตีความ6ชื่อชิงเก้าอี้เลขาสปสช.

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่ อ วั น ที่ 9 พ.ย.ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า บอร์ดได้รับทราบรายงานการ สรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่แทน นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช. ซึ่งเกษียณอายุ ราชการเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นการ สรรหาในรอบที่ 2 ซึ่งมี รศ.ต่อตระกูล ยมนาค เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้สมัคร 12 คน ซึ่งหลังจากพิจารณาคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ามี 6 คนที่ต้องส่งให้สา�นักงานกฤษฎีกา ตีความว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 32 (12) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือไม่ ซึ่งบอร์ดเห็นชอบตามที่เสนอ คือ 1.นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.ซึ่งเป็นตา�แหน่งผู้บริหารองค์กร 2.นพ. อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติ หน้าที่ ผอ.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ได้รับมอบ อา�นาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลง นามผูกพันข้อตกลง 2 โครงการกับ สปสช.

3.นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รอง เลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ สปสช. ซึ่งเป็น ผู้บริหารองค์กร 4.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ อดีต ผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ บริหารองค์กร 5.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.โรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งพบว่าโรงพยาบาล ชุมแพ เป็นหน่วยรับเงินตามข้อตกลงดา�เนินงาน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระหว่าง กระทรวงและสปสช. และ 6.นพ.สุรศักดิ์ ลีลา อุดมลิปิ ผอ.โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่ามหิดล และ สปสช.มีข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขตาม กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ

ด้าน นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ประธาน คณะทางานประสานการดาเนินคดี� � บอร์ด สปสช.ถูก นพ.ประทีป ธนะกิจเจริญ อดีตรอง เลขาธิการ สปสช. ยื่ นฟ้องกรณีที่ไม่รับรองเป็น เลขาธิการสปสช. ในช่วงการสรรหารอบที่ 1 ว่า เบื้องต้น นพ.ประทีป ได้เรียกค่าเสียหายเป็น เงิน 14 ล้านบาท ซึ่งได้ท า� และมอบเอกสารส่ง สา�นักงานอัยการสูงสุดแล้ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.