Ŏ เปิดใจลงจากดอยเพื่อพ่อ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

นายจอนิ โอ่โดเชา ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กล่าวด้วยเสียงตื้นตัน น้า�ตาท้นแก้มว่า เมื่อทราบ ว่าพระองค์สวรรคตรู้สึกเสียใจมากพระองค์เป็น กษัตริย์นักพัฒนา เสด็จฯ ไปทั่วทุกภาค แม้จะ เป็นที่ทุรกันดารเมื่อก่อนที่หมู่บ้านตนไม่มีน้�า ไม่มีไฟ ไม่มีถนน แต่พระองค์ก็เสด็จฯมาช่วย พัฒนาหมู่บ้าน จนทา�ให้พวกเรามีถนน มีอ่างเก็บ น้า� และมีไฟฟ้าใช้รวมถึงโครงการพระราชดา�ริ ต่าง ๆ ที่ทา�ให้ชีวิตพวกเราดีขึ้น แม้เราจะเป็น ชาวเขาแต่พระองค์ก็ยังให้ความสา�คัญ เสด็จฯ มาเยี่ยมในพื้นที่ ทรงให้โครงการหลวงมาให้ ความรู้ด้านเพาะปลูกให้พวกเรามีกินมีใช้โดยยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวเขาหลายคนไม่เคย ลงจากดอยและไม่คิดจะลงแต่ด้วยในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เป็นเหมือนพ่อของพวกเรา ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ ไปช่วยเหลือชาวเขา ตั้งแต่เมื่อ40-50 ปี ก่อนในวันนี้เพียงแค่เดินทาง มาสักการะพระองค์ท่านทุกคนจึงอยากจะลงจาก ดอยมาสักการะพระบรมศพ ด้วยความเต็มใจ และสา�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.