Ŏ ชมนิทรรศการวัดเบญจฯ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การดา�เนินการ ดังกล่าว เริ่มต้นที่ จ.เชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา สังคมฯ กองบังคับการตา�รวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ร่วมดูแลอา�นวยความสะดวกในการเดิน ทางให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจาก 20 จังหวัดภาค เหนือ โดยรถไฟขบวนพิเศษของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยสู่ปลายทางสถานีรถไฟหัวล�าโพง แล้วเดินทางต่อโดยขบวนรถของ ขสมก. สู่วัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็น วัดส�าคัญที่จัดกิจกรรมพัฒนาและบรรพชา อุปสมบทหมู่ชาวเขามาตั้งแต่ปี 2508 เพื่อชม นิทรรศการฯ สา�หรับราษฎรบนพื้นที่สูงที่เดินทาง มาในวันนี้มีทั้งสิ้น 999 คน ประกอบด้วย 9 ชน เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง 249 คน ม้ง 207 คน ลาหู่ 99 คน อาข่า 99 คน เมี่ยน 99 คน ลีซู 99 คน ลัวะ 49 คน ขมุ 49 คน ถิ่น 49 คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.