แน่ใจนะยาแรงตอบโจทย์

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ณ วันนี้ รัฐธรรมนูญที่ชาวไทยไฟเขียวประชามติผ่าน ขั้นตอนน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เราก�าลังจะได้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ แตกต่างไปจากฉบับเดิมๆในหลายสาระสา�คัญ สนองการปฏิรูป การเมือง,ปฏิรูปประชาธิปไตย,ปฏิรูปประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.