ขายข้าว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เพื่อปลูกพืชชนิดอื่น นายกฯแนะมหาดไทย ทำาประชาคมถามความต้องการชาวบ้านหวัง สื่อสารสองทางระหว่างรัฐกับประชาชน ยำ้าแก้ ปัญหาชาวนาให้ดีขึ้นใน 5 ปี ส่วนกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมผู้ค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดพื้นที่ให้นำาข้าวมาวางขายในร้านค้าโชห่วย ที่เข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกันยังช่วยชาวนา โดยเปิดช่องทางตลาดและการจำาหน่ายผ่าน ระบบออนไลน์ด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.