ร่วมถวายความภักดี ผ่านมุมมองภาพถ่าย ‘ปวงประชาเป็นสุขศานต์ จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี’

Daily News Thailand - - เกษตร -

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำาริที่กำาเนิดขึ้นจากพระราช ดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำาการศึกษาพัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มีความ อุดมสมบูรณ์ ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิ สังคมของพื้นที่

“ปวงประชาเป็นสุข ศานต์ จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.