วธ.พิมพ์แจกประชาชน ‘หนังสือ’ พระบรมราโชวาท‘ร.9’ นาเพื่อยเป็กฯนอิแนนเดีวทายแสงดำาดรงงอาชีลัวิต ย

Daily News Thailand - - การเมือง -

นายกรัฐมนตรีอินเดียร่วมวางพวงมาลา ถวาย สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมลง

เนืองแน่น...

บรรยากาศการเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราช วัง มีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัดรอต่อแถวเป็นจำานวนมาก พร้อมถือ พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.