Ň ซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนา

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รวม ทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำานึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสก นิกรทั่วประเทศ เริ่มที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 10.00 น. ที่แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ ได้ร่วมกันซ่อมแซมบำารุงเครื่องกังหันนำ้าชัย พัฒนา ซึ่งถูกใช้งานตามแนวพระราชดำาริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเกิดการทรุด โทรมลง จึงได้นำามาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ และถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำาลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำา ของเหล่าพสกนิกร และพุทธศาสนิกชน โดย พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธ บาทตากผ้า ได้เล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ มหากรุณาธิคุณต่อวัดพระพุทธบาทตากผ้า และ ทรงมีพระราชศรัทธาต่อครูบาพรหมา เนื่องจาก ครูบาพรหมามีปฏิปทาที่งดงาม เป็นพระนัก ปฏิบัติกรรมฐาน เดินทางธุดงค์ไปตามป่าเขา ต่าง ๆ ไปยังเขตเมียนมา จนกระทั่งพูดภาษา กะเหรี่ยงได้ และถือเป็นปราชญ์ทางภาษา ท่าน ได้เขียนหนังสือธรรมะหลายเล่มเป็นที่นับถือ ของพุทธศาสนิกชน พระราชดำาเนินมายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าอีก ครั้ง เพื่อทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตพระ อุโบสถ และในวันที่ 30 ม.ค. 2531 พระองค์ ได้เสด็จพระราชดำาเนินยังวัดพระพุทธบาทตาก ผ้าอีกครั้ง ในการพระราชทานเพลิงศพครูบา พรหมา ซึ่งก่อนหน้านี้ครูบาพรหมาได้รับการ นิมนต์เข้าวังหลายครั้ง โดยครูบาพรหมาได้ ยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บ่อยครั้งว่า “พระองค์ทรง มีนำ้าพระทัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทรงมีพระเมตตา มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ช่วยเหลือ พสกนิกรของพระองค์ พระองค์ทรงทำางานไม่ เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทั้งที่จริงพระองค์จะ อยู่อย่างสุขสบายก็ได้” อาจารย์ฮอน โพธิโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สม สุวินโท เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “พรหมจักโก” ศิษยานุศิษย์ได้ตั้งศพบำาเพ็ญกุศลเป็นเวลา 3 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 30 ม.ค. 2531 หลังจากพระราชทานเพลิงเสร็จสิ้นแล้วได้เก็บ อัฐิ ปรากฏว่าอัฐิของครูบาเจ้าพรหมจักรได้ กลายเป็นพระธาตุ มีวรรณะสีต่าง ๆ หลายสี ซึ่งครูบาพรหมจักรได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุพรหมยาน เถร” ในปี 2519

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.