Ŏ แจกหนังสือพระบรมราโชวาทฯ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ขณะที่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วธ. จัด พิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช” เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ตลอดการครองสิริ ราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่ง มีหลายภาพหาชมได้ยากและหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุข ศานต์” เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราช ดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างละ 1 แสนเล่ม โดยจะนำาไปแจกให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้และน้อมนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย. นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้า นิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทั้งนี้ จะมีการทยอยจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมให้ครบ อย่างละ 1 ล้านเล่มต่อไป อย่างไรก็ตามหลังจาก นี้หากมีหน่วยงานใดที่สนใจสนับสนุนหรือ ต้องการนำาหนังสือทั้ง 2 เล่ม ไปจัดพิมพ์เพื่อเผย แพร่และแจกจ่ายสามารถติดต่อได้ที่ วธ. ที่ สำาคัญจะมีการจัดทำาหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นอีบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย. วรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ลำาตาเสา พร้อมด้วยเหล่าประชาชนและ นักเรียนในเขต อ.วังน้อย จำานวนกว่า 5,000 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 และคำาว่า “วังน้อย” จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนแสดง ความอาลัยแด่พ่อหลวง ที่บริเวณแยกทุ่งบัวชม อ.วังน้อย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอาลัย และเศร้าใจของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำาส่วนราชการและพี่น้อง ประชาชนร่วมทำาบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำานวน 89 รู ป ถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.