Ň ขอบวชจนชีวิตจะหาไม่

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

สำาหรับประวัติ ครูบาพรหมา พรหมจัก โก หรือพระสุพรหมยานเถร พระอริยแห่งวัด พระพุทธบาทตากผ้า มีนามเดิมว่า พรหมา พิม สาร เกิดเมื่อวันอังคารที่ 30 ส.ค. 2441 ณ บ้าน ป่าแพ่ง อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน บิดามารดามีนาม ว่า เป็ง-บัวถา พิมสาร มีพี่น้องร่วมกัน 13 คน ท่านเป็นคนที่ 7

ต่อมาในวันจันทร์ที่24 เม.ย. 2455 ท่าน อายุได้ 15 ปี ได้บรรพชา ณ วัดป่าเหียง มีเจ้า อธิการแก้ว ขัตติโย เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อพระ อุปัชฌาย์มอบผ้ากาสาวพัสตร์ให้แล้ว ในขณะ นั้นท่านได้ก้มมองดูผ้ากาสาวพัสตร์อันเหลือง อร่าม อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ก็เกิดความ รู้สึกซาบซึ้ง นึกว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ได้ เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา จะขอบวช อุทิศตนต่อพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ กระทั่งอายุ 20 ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัด ป่าเหียง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2461 เจ้าอธิการแก้ว ขัตติโย (ครูบาขัตติยะ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.