Ň มุ่งมั่นปฏิบัติธรรม

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ต่อนั้นมาท่านก็ได้ระลึกถึงคำาพูดของ พระอุปัชฌาย์ที่ว่า “ถ้ารักตัวก็จงตั้งใจปฏิบัติ ธรรม” นั้นยังก้องอยู่ในหู ท่านจึงได้พยายาม ศึกษาหาความรู้ทางด้านการปฏิบัติธรรมจาก ครูบาต่าง ๆ หลาย ๆ องค์ อาทิ ท่านพระครู พิทักษ์พลธรรม (ครูบาหวัน มหาวโน) และ พระครูภาวนาภิรัต (ครูบาอินทจักโก) ซึ่งเป็น พระพี่ชายที่อยู่สำานักเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นยังได้ เดินทางไปศึกษาหาความรู้ ในข้อวัตรปฏิบัติ ธรรม จากครูบาอาจารย์อีกหลายท่านคือ ท่าน ครูบาแสน ญาณวุฑฒิ วัดหนองเงือก ท่านครูบา บุญมา ปารมี วัดกอม่วง และท่านครูบาอนุ ธัมมวุฑฒิ วัดพานิช เป็นต้น เพื่อนำามา ประกอบการพิจารณาหาทางปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมกับเวลานั้นก็รู้สึกสังเวชในชีวิตของตน เนื่องด้วยชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ความตาย เป็นของแน่นอน ก่อนที่ยังไม่ถึงแก่ความตาย นี้ ขอให้ได้บำาเพ็ญสมณธรรมไว้ให้เต็มความ สามารถ จึงได้น้อมจิตไปในทางปฏิบัติธรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.