Ň มรณภาพในท่านั่งสมาธิ

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ครูบาพรหมา ได้บำาเพ็ญสมณธรรมจน เข้าสู่วัยชราภาพ สังขารของท่านชำารุดทรุด โทรมไปตามกาลเวลา อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจึง เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ครูบาได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ก่อนที่ท่านครูบา ท่านจะมรณภาพ ท่านได้ตื่นจากจำาวัดแต่เช้า ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตร เมื่อถึงเวลาท่านลุกนั่ง สมาธิ สำารวมจิตตั้งมั่นสงบระงับ และได้ มรณภาพในท่านั่งสมาธิภาวนา เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2527 อายุ 87 ปี พรรษา 67 คณะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.