ยาแรงคุมการเมืองโจทย์ยากเลือกตั้ง

Daily News Thailand - - การเมือง -

ก�าลังเข้าด้ายเข้าเข็มส�าหรับการร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้ง 4 ฉบับ โดย เฉพาะกฎหมายพรรคการเมือง ที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการใช้ “ยา แรง” กา�ราบนักการเมือง หรือการเพิ่มมาตรการใหม่ ๆ และการปรับ เปลี่ยนรูปแบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ดังนั้นใน วันนี้ “ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวส์” จึงถือโอกาสน �าทุก คา�ถาม ทุกข้อสงสัย มาหาค า�ตอบจาก “ศุภชัย สมเจริญ” ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวโดยตรง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.