ลดลง ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ราคานำ้ามันดิบ แดน บวก เวสต์เทกซัส นโยบายสุดโต่ง ดูแล ปกป้อง อันดับแรก หวั่นวิตก เน้นการลงทุน ในประเทศ ไม่เน้นนโยบายการค้ากับต่างประเทศ ตั้งกำาแพงภาษี นำาเข้า สินค้าจากต่างประเทศ แรงงานอพยพ เบรนท์ทะเลเหนือ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ทงั้ ....... เน้น และ สร้�งคว�ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.