ลงทะเบียนออนไลน์ เปิดให้บริการ ถวายสักการะพระบรมศพ อำานวยความสะดวก ระบบออนไลน์

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ฉบับประจำ�

ธ ธ เสด็จฯ แทนพระองค์ พระร�ชท�นปริญญ�บตัรผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ณ มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร์วันที่ 1 ภ�คเช้�เวล� 16.00 น. ภ�ค บ่�ยเวล� 19.00 น. ....... ผ่�นไปเกือบครบ 30 วัน ธ จ�ก โดยมี ประธ�น�ธบิดีส�ธ�รณรัฐแห่ง สหภ�พเมียนม� และ ประธ�น�ธบิดีแห่งส�ธ�รณ รัฐฟิลิปปินส์...เดินท�งม� ถว�ยสักก�ระพระบรมศพ

ณ พระที่นั่ง ดุสิตมห�ปร�ส�ท ในพระบรมมห�ร�ชวัง...และลงน�ม

ณ อ�ค�รสำ�นกัร�ชเลข�ธกิ�ร...ขณะที่ ธ จ�กทุกส�รทิศยังเดินท�ง อย่�งไม่ข�ดส�ยเหมือน เช่นทุกวันที่ผ่�นม�....... อีกไม่กี่วันระบบก�ร ธ เพื่อ เข้� จะเริ่ม ... ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วย ให้แก่ประช�ชนที่เดิน ท�งเข้�ม�จ�ำนวนม�ก....... ที่จะมีก�ร ต้องมั่นใจ เชื่อมต่อทั้ง ม�ยงั

....... จะ ขณะเดียวกันต้อง และ ให้ดี... ระหว่�งผู้ที่ กับผู้ที่ จองคิว ไม่ให้เกิดคว�มวุ่นว�ย....... เพร�ะเดี๋ยว จะทำ�ให้ผู้ที่ตั้งใจ ธ ถว�ยสักก�ระพ่อหลวง... ฝ�กไว้เป็นก�รบ้�นเฉย ๆ....... กล�ยเป็นเรื่องช็อกโลกเมื่อ จ�กพรรครีพับลิกัน คว้�เก้�อี้ จ�กทุกสำ�นกั ทิ้งห่�ง แข่งจ�กพรรคเดโมแครต อย่�ง ....... ผลจ�ก มีก�รชุมนุมต่อต้�น ทรัมป์ ในหล�ยเมือง...ทั้ง บ�งแห่งถึงขั้นทุบกระจกร้�นค้�บริเวณใกล้เคียง....... ส่วน ตล�ดหุ้นทั่วโลกต่�งปรับตัว รับกระแส ทรัมป์ ชนะก�รเลือกตั้ง ....... ส่วน กลับปิดอยู่ใน แม้ว่�ชว่งแรกจะติดลบก็ต�ม...ขณะที่ ล่วงหน้� และ ร�ค�เพิ่มขึ้นกันถ้วนหน้�ธ ของ ทรัมป์ ประเภทอเมริก�ตอ้งม�กอ่น...ที่ ผลประโยชน์ของอเมริก�เป็น ... ไปทั่วโลก....... ตั้งแต่นโยบ�ย เพื่อสร้�งง�น ... แถมจะ ....... ขณะ เดียวกันก็เข้มงวดกับ แบบผิดกฎหม�ย...และมีแนว โน้มจะยกเลิกนโยบ�ยคว�มตกลงหุ้นส่วนยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจ ภ�คพื้นแปซิฟิก หรือ ธ ประธ�น�ธบิดีที่กำ�ลงั จะหมดว�ระริเริ่มเอ�ไว้....... นั้น ท่�ทขีองท่�น ผู้นำ� “น�ยกรัฐมนตรี และหัวหน้� คสช. หลังจ�กเป็น กับสหรัฐอเมริก�ทมีี่ประธ�น�ธบิดี จ�กพรรคเดโมแครต ที่ซึ่งยึดถือนโยบ�ย เป็นหลัก... เมื่อ ผลัดใบม�อยู่ฟ�กพรรครีพับลิกัน...คงทำ�ให้ ท่�นผู้นำ� “บิ๊กตู่” มี ...โดยท่�นผู้นำ�ย�ำ้ว�่ จะยึดถือ นโยบ�ยต่�งประเทศแบบสมดุล....... ที่ผ่�นม�ประเทศไทยเหมือนจะ ถือห�งท�งฝั่ง และ ม�กกว่�สหรัฐอเมริก�...นโยบ�ยสมดุล จึงอ�จ ........ แต่หลังจ�กนี้ ว่�สหรัฐอเมริก� ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ โดนัลด์ ทรัมป์...จะ ประเทศไทยและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขน�ดไหน....... อย่�งที่ ” เคยเขียน เอ�ไว้ หลังก�รเลือกตั้งประธ�น�ธบิดีครั้งนี้ สหรัฐอเมริก� และทั้งโลก จะ อีกต่อไป....... ไว้ก่อนว่�ท�่นผู้นำ� “บิ๊กตู่” จะอยู่ต่ออีก เพื่อว�งแผน ให้มีคว�ม เป็นอยู่ที่ดีขึ้น...ต้องบันทึกไว้ตรงนี้ เพร�ะท่�นผู้นำ�ยนืยันไม่ได้อยู่ 5 ปี เพื่อทำ�ให้ช�วน�มี ...ไม่ได้หม�ยคว�มว่�จะอยู่ทำ�ให้...แต่หม�ยถึงว�งแผนให้ใน ซึ่ง น่�จะดีขึ้นภ�ยใน 5 ปี....... เข้�ท�ำนองว่�งง�นแล้วฟุ้งซ่�น...อยู่ดี ๆ สม�ชกิสภ�ขบัเคลื่อนก�รปฏิรูป ประเทศ หรือ มีแนวคิดจะ ให้แก่นักก�รเมือง จนถูก ตอบรับด้วย ....... จน ที่จะนำ�เสนอเข้�สทีู่่ประชุม สปท. ...หวังปูท�งหลังก�รเลือกตั้งต�ม จะมี ส.ว. แต่งตั้ง คงได้รับ เงินเดือนเพิ่มขึ้น...ห�กผู้บริห�รประเทศมัว ประเทศจะพัฒน�ตอ่ไปได้อย่�งไร....... เป็นภ�ระอัน ของ ธ รองน�ยกฯ ด้�นเศรษฐกิจ ที่พย�ย�มผลักดันตัวเลขเศรษฐกิจให้สูงขึ้น...โดยเฉพ�ะเศรษฐกิจ ปีนี้ที่ตัวเลขคงค�ดไม่ย�กว่�จะออกม�ท�งไหน....... แม้ที่ผ่�นม�จะพย�ย�มชู อย่�งเต็มที่แล้วก็ต�ม...แต่ในชีวิตคว�มเป็นจริง ช�วบ้�น ร้�นรวงต่�งบ่นเป็นหมีกินผึ้ง ถึง ที่ ....... หนท�งที่เหลือของ คือ พย�ย�มสร้�ง ให้แก่ ทั้งช�วไทยและต่�งช�ต...ิด้วยก�รเร่งโครงก�ร ให้เกิดก�ร ลงทุนโดยเร็วที่สุด...เป้�หม�ยเพื่อหมุน ให้ อีกครั้ง เห็นได้จ�ก พย�ย�มเร่งสุดตัวกับโครงก�รรถไฟฟ้� และ มูลค่�กว่� ให้เร่ง ภ�ยในปีนี้...และชูปีหน้�ให้เป็นปีแห่งก�รลงทุนโครงก�รขน�ดใหญ่....... หวังว่�นโยบ�ยนี้จะ ไม่สะดุดตอกับบรรด�เสน�ธกิ�ร ผู้นำ�ประเทศชอบเดินเฉียด กลุ่มแสวงห�ประโยชน์จนทำ�ให้ ....... สังคมวันเส�ร..........์ ธ ประธ�น กลุ่มบริษัท บีทีเอส พร้อมคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร ทอดกฐินประจำ�ปี ที่วัดร�ษฎร์เจริญธรรม (วัดบ่อ แขม) อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี เวล� 10.30 น. .......

น่าชม มยุรี ชัยพรหมประสิทธ์ิ และ ลักคณา ทวีสุข เป็นประธานเปิดนิทรรศการ จิตรกรรม “คิดถึงพ่อของแผ่นดิน” แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผลงานศิลปินชื่อดัง จัดแสดงที่สยามพารากอน และสยามดิสคัฟเวอรี่โดยมี ชาญชัย เชิดชูวงศ์ธนากร สุวิทย์ ใจป้อม และ ดร.พลเดช วรฉัตร ร่วมงาน

ร่วมพัฒนาธุรกิจ วัลยา จิราธิวัฒน์ สมพล ตรีภพนารถ กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ จรัญ ผู้พัฒน์ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ จิตตินันท์ หวั่งหลี และ ชาญชัย พันธ์ุโสภา ร่วมแถลงข่าว “สมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) ประกาศทิศทางพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้า นำาพาประเทศไทยสู่ ที่หนึ่งในภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางด้านชอปปิงและไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุด” ที่กรู๊ฟ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ไปทรงเปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งเอเชีย ครั้งที่ 26 หัวข้อ “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” บูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมแห่งเอเชีย เพื่อสุขภาพ ที่ดีกว่าในสากล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สองโอกาส อัมพรพิมพ์ วัชราภัย และ ชฎาทิพ จูตระกูล ร่วมเปิด “โจ มาโลน ลอนดอน ป๊อป-อัพ บูติค” พร้อมแนะนำา “คริสต์มาส คอลเลกชั่น” โดยมี ชาญชัย เชิดชูวงศ์ธนากร ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ และ พิมพ์เลิศ - จารุจิต ใบหยก ร่วมงาน ที่เฮอร์ แลบ สยามดิสคัฟเวอรี่

มอบทุนการศึกษา ประจักษ์–ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอ และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกี้ยว ผุสดี ตามไท และ ร.ท.พญ.ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีที่2 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างกระบวนการทำางาน เตช บุนนาค เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างเสริม กระบวนการทำางานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำาแหน่งใหม่ ประจำาปีงบประมาณ 2560” โดยมี พระนาย สุวรรณรัฐ ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

แสดงความอาลัย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.การบิน กรุงเทพ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำานักงานใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.