เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภาพรวม พื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมการปลูกข้าว ในปี 2559-2560 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ 57.86 ล้านไร่ ในการเพาะปลูกข้าวนาปีนั้น รัฐบาลส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ต่อการปลูกข้าว ด้วยพืช และปศุสัตว์ทดแทน ทั้งสิ้น 570,000 ไร่ แบ่งเป็น เกษตรกรรมทาง เลือกอื่น 420,000 ไร่ ส่งเสริมปศุสัตว์ 150,000 ไร่ ผลการดา�เนินงานที่มีผลสา�เร็จแล้วสามารถ ปรับเปลี่ยนไปได้แล้วกว่า350,000 ไร่ โดยได้ปรับเป็นเกษตรกรรมพืชอื่น ๆ2 แสนกว่าไร่ และ ปศุสัตว์กว่า 1 แสนไร่ ส่วนข้าวนาปรัง ฤดูกาลเพาะปลูกรอบที่ 2 คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าว ทั้งหมด 9.26 ล้านไร่ รัฐบาลจึงมีแผนจะส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทน 2.52 ล้านไร่ และคงพื้นที่ปลูกข้าวไว้ 6.74 ล้านไร่ และในฤดูกาลเพาะปลูก รอบที่ 3 คาดว่ามีพื้นที่ เพาะปลูก 500,000 ไร่ เราจะรณรงค์ให้ชาวนาพักแปลงเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.