รู้จักฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

โดยช่วงแรกคือโ ่ ื ช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา่ ่ ี ่ใ ์ ขณะที่มีการพัฒนาของตัวี่ ี ั ั อ่อน ช่วงที่สองคือ ช่วงอายุ 2-5 เดือน และช่วงที่สามคือ เมื่อย่าง เข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนประมาณร้อยละ 98 จะจับกับ โปรตีนในกระแสเลือดอีกร้อยละ 2 จะล่องลอยเป็นอิสระ ทำให้เซลล์ ต ต่าง ๆ สามารถใช้ฮอร์โมนนี้ได้ เมื่ออายุ มากขึ้นปริมาณโปรตีนที่จะจับกับ ฮอร์โมนมีมากขึ้น ทำให้ฮอร์โมนที่เป็น อิ อิสระมีปริมาณลดลง

การวินิจฉัยภาวะพร่องฮอร์โมน เพศในเพศชายเ จะพิจารณาจากอาการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นแ หลัก ส่วนใหญ่มักมีอาการร่วมกันหลาย อย่าง เช่น มีภาวะซึมเศร้า ความ ต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทาง เพศลดลง กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง นอน ไม่หลับ ความจำไม่ดี ขาดความคิดริเริ่ม แต่บางครั้งอาการเหล่านี้ ก็มีสาเหตุมาจากโรคอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ โรคทางจิตประสาท โรคทางสมอง โรคทางกล้ามเนื้อ ดังนั้น หาก ไม่ได้แยกโรคเหล่านี้ออกไป การรักษาอาจจะไม่ได้ผล หรือแก้ไข ไม่ตรงจุด และกลับทำให้อาการแย่ลงได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.