คนอายุยืน

Daily News Thailand - - พระเครื่อง พร เครอง - อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

คนที่อำยุยืนเป็น 100 ปีขึ้นไป มี กำรดูไม่ยำก ประกอบด้วยเส้นส ำ�คัญดังนี้ ความหมายตามลายมือ หมายเลข 1-1

เส้นหัวใจยำว สวยงำมรำบเรียบ หมายเลข 2-2

เส้นสมองยำวไปสู่ขอบมือเนิน หมายเลข 4-4 เส้นกำ�ไลมือหลำยเส้น ทั้งหมดแสดงควำมยั่งยืนมั่นคง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.