ผวาฟองสบ่แตก ไทยยึดแนวยฟ่า

Daily News Thailand - - สนาม : คาร์ดิฟฟ์ ซิตี, เวลส์ เวลา : 02.45 น. -

“เดอะโจ” นำยพำทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขำธิกำรสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ ฝ่ำย

อรวรรณ คำ�ธร (ขวำ) นักเตะสำวมหำวิทยำลัยปทุมธำนีเข้ำเบียดแย่งบอลจำกผู้เล่น สพล.วิทยำเขตชลบุรี ในศึกลูกหนังอุดมศึกษำหญิง ประจำ�ปี 2016–2017 ที่สนำม มรภ.วไลยอลงกรณ์ ผล สพล.วิทยำเขตชลบุรี ชนะไป 4-0

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.