ศึก.กกสุ.มรนา.ท.รีฟัเกนมธส์ง แข่ง19-28ก.พ.

Daily News Thailand - - สนาม : คาร์ดิฟฟ์ ซิตี, เวลส์ เวลา : 02.45 น. -

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธำน คณะกรรมกำรบริหำรกีฬำมหำ วิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) เป็นประธำนในกำรประชุมคณะ กรรมกำรบริหำรฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.