ทนงศักดิ์ฟิตปั๋ง ครีม-พีซหืดจับ เจอคู่ตบสุดหิน

Daily News Thailand - - สนาม : คาร์ดิฟฟ์ ซิตี, เวลส์ เวลา : 02.45 น. -

กำรแข่งขันแบดมินตัน “ฮ่องกง โอเพ่น ซูเปอร์ซีรีส์” ชิงเงินรำงวัล รวม 400,000 ดอลลำร์สหรัฐ หรือ ประมำณ 14,000,000 บำท วันที่ 2227 พ.ย. ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นรำยกำรต่อจำก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.