กรมพลศึกษาอบรมผู้นำาโยคะ

Daily News Thailand - - กีฬา -

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน ดร.ปัญญา หาญลำายวง รอง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดโครงการ พัฒนาผู้นำาการออกกำาลังกาย กีฬาและ นันทนาการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การอบรมผู้นำาโยคะ (ระดับกลาง) สำาหรับการ อบรมผู้นำาโยคะในครั้งนี้ ดำาเนินการอบรม ระหว่าง วันที่ 7-11 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเทวราชฯ มี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำานวน 100 คน โดยกลุ่ม เป้าหมายคือผู้นำาการออกกำาลังกายที่ผ่านการ อบรมผู้นำาโยคะในระดับพื้นฐานของกรมพลศึกษา มาแล้ว ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น สามารถ เป็นบุคลากรผู้นำาการออกกำาลังกายแบบโยคะ

ดร.ปัญญา กล่าวว่า กรมพลศึกษา จัดการอบรมผู้นำาโยคะในครั้งนี้ นับว่าเป็น ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม ที่จะนำาความรู้ที่ ได้รับ ไปเผยแพร่ในฐานะผู้นำาในการจัดกิจกรรม ออกกำาลังกายแบบโยคะให้กับองค์กร ท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มี โอกาสสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย และพัฒนา พลานามัยให้สมบูรณ์ขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.