สุรนารีเกมส์

Daily News Thailand - - กีฬา -

ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยประเด็นสำาคัญในการประชุมครั้ง นี้คือ การพิจารณาเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารี เกมส์” ที่ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)จ.นครราชสีมา เจ้าภาพนำาข้อสรุปของคณะกรรมการอำานวยการ จัดการแข่งขันฯ ที่มี ดร.ประสาท สืบค้า เป็น ประธานประชุมเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมามีความ ต้องการขอเลื่อนการแข่งขันจากวันที่ 12-21 ม.ค.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.