‘รัสเซีย’

Daily News Thailand - - กีฬา - พริตตี ฮันเตอร์

- มาซิโดเนีย -

อิกอร์ อันเจลอฟสกี นเจลอฟสกี กุนซือทีม ช�ตมิ�ซ โดิเนีย ที่แพ้ม� แพ้ม� 3 นัดรวดตลอด ก�รลงสน�มในฟุตบอลโลก ตบอลโลก 2018 รอบ คัดเลือก โซนยุโรป ป กลุ่ม G ยังจะใช้ทีมที่มี ส่วนผสมระหว่�งนักเตะม�กประสบก�รณ์กับ นักเตะม�กประสบก�รณ์กับ นักเตะส�ยเลือดใหม่ลงสน�มเช่นเคยนำ� หม่ลงสน�มเช่นเคยนำ� โดย โกรัน ป�นเดฟ ฟ หัวหอกจอมเก๋� จ�ก เจนัว และ อิลิย� ลยิ� เนสโตรอฟ สกี กองหน้�จ�กสโมสรป�แลร์โม สโมสรป�แลร์โม โดย ม�ซ โดิเนีย จะลงเล่นในระบบ ะลงเล่นในระบบ

ฟุตบอลยูโร 2016 เพิ่งปิดฉ�กไปไม่กี่ เดือน แต่นับจ�กนี้เหลือเวล�อกีไม่ถึง 2 ปี ก�ร แข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมวลมนุษย์ ช�ติ “ฟุตบอลโลก” ที่หวดกัน 4 ปีครั้ง กำ�ลงั จะกลับม�ระเบิดศึก ที่ประเทศรัสเซีย รับหน้�ท ี่ เป็นเจ้�ภ�พในปี ค.ศ. 2018

ฟุตบอลโลก ทั้ง 64 แมตช์ จะต่อสู้กันใน 12 สน�มของ 11 เมือง ได้แก่ มอสโก, เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก, ค�ลนิินกร�ด, ค�ซ�น, นิซนี นอฟ โกรอด, ซ�ม�ร�, โวลโกกร�ด, ซ�ร�นค์, รอส ตอฟ-ออน-ดอน, โซชิ และ เยค�เทรินเบิร์ก

แต่เชื่อว่� คงมีคนไทยไม่กี่คนที่คุ้นหู ได้ยินชื่อทั้ง 11 เมืองแล้วร้อง อ๋ออ

กล่�วถึง รัสเซีย คนไทยรู้จักประเทศนี้ ดี เพียงแต่อ�จไม่สนิทสนมเหมือนเหล่�เพื่อน บ้�นในอ�เซียน รวมถึง จีน, ญี่ปุ่น หรือ เก�หลีใต้ ที่มีก�รเดินท�งไปม�ห�ส ระู่หว่�งกัน ไม่ว่�จะทำ�ธ รุกิจหรือท่องเที่ยวอย่�งคึกคัก

เหตุนี้เอง รัสเซีย จึงเร่งทำ�แผนโปรโมต ก�รท่องเที่ยวรัสเซียให้ช�วไทยและช�วเอเชีย รู้จักพวกเข�ม�กขึ้น

องค์กรส่งเสริมก�รท่องเที่ยวรัสเซีย ภ�ยใต้แคมเปญ “Visit Russia” หรือ “ท่อง เที่ยวรัสเซีย” ได้จัดง�นหวังกระตุ้นยอดนักท่อง เที่ยวช�วไทย เมื่อต้นสัปด�หที่ผ่�นม�์ โดยมี มร.คิริลล์ บ�รส์กี เอกอัครร�ชทูตรัสเซียประจำ� ประเทศไทย เดินท�งม�กล่�วเปิดง�นด้วยตัว ริ กล�งจั เอซก� เนสโตร

- ความน่า ความน่าจะเป็นของเกม -

แม้จะข�ดแกนหลักไปหล�ยคนแม้จะข�ด แต่ด้วยขุมกำ�ลงันักเตะที่เหลือ อยู่สเปนก็ยังคงมีทีมที่แข็งแกร่งกว่�ม�ซอยู่สเปนก็ยังค ิโดเนียค่อนข้�งม�ก แถม ยังจะได้ลงเล่นต่อหน้�แฟนบอลของตัวเองอีกด้วยดูแล้วยังจะได้ลงเล่นต “กระทิงดุ” จึงไม่น่�พล�ดก� จึงไม่น่�พล�ดก�รเก็บ 3 คะแนนเต็มในเกมนี้

- ฟันธง -

สเปน ชน ชนะ 3-1 โปรแกรมคู่อื่น กลุ่ม I ตุรกี - โคโซโว (24.00 น.), ย ยูเครน - ฟินแลนด์ (02.45ู น.), กลุ่ม D จอร์เจีย - มอลโดว�, ม ออสเตรีย - ไอร์แลนด์ (24.00 น.), กลุ่ม G แอลเบเนีย - อิสร�เอล (02.45 น.). เองที่โรงแรมแมนด�ร นิ โอเรียนเต็ล

ท่�นเอกอัครร�ชทูต กล่�วว่� ประเทศไทย เป็นจุดหม�ยปล�ยท�งยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ช�วรัสเซีย ที่เดินท�งม�ไทยม�กเกินกว่� 1 ล้�น คนเฉพ�ะในปี ค.ศ. 2016 และทำ�ให้ ไทย เป็นจุด หม�ยปล�ยท�งอันดับ 1 ที่ช�วรัสเซียชื่นชอบม�ก ที่สุดห�กนับเฉพ�ะในภูมิภ�คอ�เซียน

แต่กลับกัน รัสเซีย ไม่ใช่ที่หม�ยยอดฮิต ของช�วไทย โดยปร�กฏตัวเลขว่�ม ีช�วไทยไป เที่ยวรัสเซียแค่ร�ว 25,000 คนเท่�นนั้ในแต่ละปี

ทั้งที่ รัสเซีย เต็มไปด้วยธรรมช�ตที่ิ สวยง�มไม่แพ้ที่ใด มีถึง 16 สถ�นที่ที่ถูกยกให้เป็น มรดกโลกโดยยูเนสโก อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วย ประวัติศ�สตร์อันย�วน�น และวัฒนธรรมอันเก่� แก่ไม่เหมือนที่ใด นอกจ�กนี้ในปี ค.ศ. 2018 รัสเซียจะเป็นช�ติแรกของยุโรปตะวันออกที่จะได้ เป็นเจ้�ภ�พฟุตบอลโลก ซึ่งเข�หวังว่�คนไทยจะ เดินท�งไปท่องเที่ยวรัสเซียกันม�กขึ้น

ส่วน ท� บิช ฮ� ผอ.องค์กรท่องเที่ยว รัสเซียในภูมิภ�คเอเชีย ที่ครอบคุลม ไทย, เวียดน�ม, ม�เลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และ เก�หลีใต้ ยังได้พูดถึง รัสเซีย นั้นเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก กินอ�ณ� บริเวณถึง 17 ล้�นต�ร�งกิโลเมตร ใหญ่กว่� สหรัฐอเมริก�เกือบ 2 เท่� แถมยังมีผืนป่�กว้�ง ที่สุดจนได้รับก�รยกย่องว่�เปรียบเสมือนปอด แห่งยุโรป นั่นทำ�ให้ รัสเซีย มีสถ�นที่ท่องเที่ยว ม�กม�ยที่สุด

ผู้เขียนเองไม่เคยไปรัสเซียม�กอ่น แต่ ยอมรับว่� จ�กนี้ห�กมีเวล�และที่สำ�คญั ถ้�เงิน ในกระเป๋�อ �ำ นวย รัสเซีย นับเป็นอีกประเทศที่ ไปเยี่ยมเยือนไม่น้อยทีเดียว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.