เดินหน้างานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

Daily News Thailand - - เกษตร -

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิก�ยน 2559 ที่ ผ่�นม� น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็น ประธ�นก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รวิช�ก�ร โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�ก พระร�ชดำ�ริ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 201 อ�ค�รสำ�นกัง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก พระร�ชดำ�ริ สำ�นกัง�น กปร.

โดยมี น�ยดนุช� สินธว�นนท์ เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) พร้อม ด้วย ผู้บริหารสำานักงาน กปร. ผู้อำานวยการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง 6 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 80 คน เข้าร่วม ประชุม ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำาเนิน น�ยดำ�รง ปลั่งกล�ง

เกษตรวันนี้ประจำ�ฉบับวันเส�รที่์ 12 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559...... น�ยวันรบ เฮ่ประโคน น�ยช�ต ิช�ย ศรีษะนอก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.