จ.บุรีรัมย์ใช้ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ช่วยชาวนายากจนที่ขาดโอกาส

Daily News Thailand - - เกษตร -

อย่างต่อเนื่องตลอดไป อีกด้วย

ด้าน นางพิสมัย เจ ริญ ยิ่ง เกษตรกรเจ้าของที่นาแปลงที่มีการ ลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เป็นอย่างมาก และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การช่วยเหลือ ที แรกก็รู้สึกเครียดมากเพราะไม่มีเงินที่จะไป จ้างรถเกี่ยวข้าว ซึ่งราคารับจ้างในพื้นนา ของตนอยู่ที่ไร่ละ 550 บาท เมื่อคำานวณ แล้วหลังเก็บเกี่ยวข้าว เมื่อเอาไปขาย ตามราคาในตอนนี้ก็จะไม่เหลือเงินไว้ใช้ จ่ายในครอบครัวเลย ส่วนหนี้สินที่เกิดขึ้น

วันนี้ดีใจที่ส่วนง�นภ�ครัฐเข้�ม�ช่วย เหลือ ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ข�้วที่ปลูกไปข�ยเพื่อใช้ หนี้ที่นำ�ม�ลงทุนปลูกข้�วได้ และคงเหลือบ�ง ส่วนไว้ใช้ในครัวเรือน เพร�ะไม่ต้องเสียเงินค่� จ�้งเกี่ยวข้�ว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.