สำารวจข้อมูลพื้นที่และผลผลิตข้าวหอมมะลิ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ธ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference เพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจ การ สำารวจข้อมูลพื้นที่และผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559/60 รอบที่ 1 ระดับจังหวัดและระดับ อำาเภอ จำานวน 18 จังหวัด ระหว่างผู้บริหาร ในส่วนกลางได้แก่ผู้อำานวยการกองสำานักศูนย์ และผู้เชี่ยวชาญ กับผู้อำานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าว ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้แทนกรม การข้าวระดับพื้นที่ 18 จังหวัด เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ต้องการให้ดำาเนินการสำารวจข้อมูลพื้นที่ และผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559/60 ระดับ จังหวัด โดยให้กรมการข้าวระดมเจ้าหน้าที่เข้าไป ร่วมในทีมสำารวจระดับอำาเภอตามที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง

กรมการข้าวจึงให้ผู้อำานวยการศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว และผู้อำานวยการศูนย์วิจัยข้าว ที่ได้รับ มอบหมายในคณะทำางานที่ปรึกษาฯ 18 จังหวัด พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำาเนินการโดย มีหน้าที่ให้คำาแนะนำา และให้คำาปรึกษาเพื่อให้ ภารกิจนี้สำาเร็จลุล่วง

สำาหรับจังหวัดที่ต้องดำาเนินการประกอบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.