สหรัฐอเมริกาบริโภคอาหารทะเลเพิ่มขึ้น

Daily News Thailand - - เกษตร -

ธ รายงานจากองค์การบริหารสมุทร ศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) พบว่าการบริโภคอาหารทะเลของชาว อเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มี ค่าเฉลี่ยการบริโภคอาหารทะเลของชาวอเมริกา เพิ่มขึ้น 15.5 ปอนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ ผ่านมาถึง 0.9 ปอนด์

ทั้งนี้รายงานการประมงของสหรัฐ อเมริกา ยังเผยถึงตัวเลขการค้าประมงของ สหรัฐอเมริกาว่ามีปริมาณถึง 9.7 พันล้านปอนด์ คิดเป็นมูลค่าถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี

ซึ่งปลาที่เป็นที่นิยมและมีปริมาณการ ค้าขายมากที่สุด ยังคงเป็น ปลาอลาสก้าโพล็อค โดยปริมาณที่จับมีมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีปลา Atlantic menhaden และ Gulf menhaden ซึ่ง มีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29%

จึงถือได้ว่าปลาและอาหารทะเลยังเป็น ธุรกิจขนาดใหญ่ที่นำาเงินเข้าสู่เศรษฐกิจของ ประเทศที่ส่งอาหารทะเลจำาหน่ายในสหรัฐ อเมริกา หลายพันล้าน และสนับสนุนการจ้างงาน กว่า 1.8 ล้านคน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.