ร้�นระเบียงทิพย์ชัยน�ท

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

2. ผสมเครื่องยำาทั้งหมดให้เข้า กัน ออกรสหวานอมเปรี้ยวหอมน้ำาปลา ทิพรส

3. ฉีกเนื้อส้มโอเป็นชิ้นพอคำา นำาลงคลุกในเครื่องยำา แล้วราดเคียงกุ้ง ทอด

เขื่อนเจ้าพระยา ทำาให้ชาวไร่ชาว นามีน้ำาไว้ใช้ตลอดทั้งปี ป้องกันไม่ให้น้ำา ท่วมกรุงเทพฯ เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยิ่ง เมนูยำาส้มโอขาวแตงกวากุ้งแม่น้ำา ของพ่อ จึงเป็นอาหารอร่อย มีให้กินที่ ร้านระเบียงทิพย์ เมืองชัยนาท โทร. 081887-4253.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.