ชวนคนไทยปฏิญาณทำาดี

Daily News Thailand - - บันเทิง -

รสสุคนธ์ กองเกตุ” “ฮันนี่บี”

“โครงก�รนี้เริ่มจ�กเมื่อเร�ทร�บข่�วพระองค์ท่�น สวรรคตแล้ว ทำ�ให้สื่อได้นำ�เสนอพระร�ชกรณียกิจ ม�กม�ย ซึ่งครูเชื่อว่�หล�ยคนเป็นแบบครูนะ เพิ่งม�เห็น ว่�ท ่� นทรงง�นหนักเพื่อพวกเร�ม�กขน�ดนี้เลยหรือ เปรียบเสมือนเร�หลับใหลเมื่อตอนท่�นมีชีวิตอยู่ จนวันที่ท่�นจ�กไปเหมือนเร�ถ กูปลุกให้ตื่น ก็จี๊ด เข้�ไปที่หัวใจ ทำ�ให้เร�อย�กลุกขึ้นม�ท �ำคว�มดี เหมือนท่�น จนเกิดเป็นโครงก�รดังกล่�ว ร่วม สัตย์ปฏิญ�ณที่จะทำ�คว�มดีให้กับประเทศช�ต ิ โดยครูโพสต์เป็นตัวอย่�งและท้�ต อ่ไปอีก 3 คน ให้ระบุข้อคว�มว่� “ลูกตื่น..เมื่อพ่อหลับ” #รับคำ� ชวน ร่วมสัตย์ปฏิญ�ณให้กับองค์พ่อหลวงในก�ร ทำ�คว�มดีให้กับประเทศช�ต ิ ในวันที่พ่อหลับ ลูก (ชื่อ)……ตื่นแล้ว นับจ�กวันนี้ไปลูกขอให้คำ�สตัย์ ปฏิญ�ณว่� ลูกจะทำ�คว�มดี……ต�มรอยเท้�พ ่อ” ไม่ว่�จะเรื่องเล็กหรือ เรื่องใหญ่ เชื่อว่�ถ ้�ท ุกคนพร้อมใจกันทำ� ก็จะทำ�ให้ประเทศมีคว�ม เปลี่ยนแปลงได้” ควรลงมือทำ� เร�มีกระบอกเสียงเร�มีกระบอก เสี ย ง เร�ก เร�ก็ใช้กระบอกเสียงของ ็ใช้กระบอกเสียงของ เร� เล่�เรื่อง ช่วยสรุปคว�มให้เด็ก ๆ มันอ�จจะไม่ได้สร้�ง คว�มเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ แต่มันคือก�รสะกิด คือ ก�รโยนหินลงน้ำ� ที่รัศมีจะกระจ�ยแผ่ออกไปได้ครูเชื่อ อย่�งนั้นค่ะ” “เป็นคว�มรู้สึกที่ย�กจะบรรย�ยนะคะ ครูรู้สึกว่�เร�รักท่�นม�กอย่�งที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้ ไม่ได้เศษเสี้ยวที่พระองค์รักเร� เลยพระองค์ท่�นเป็นต้นแบบของทุก สิ่ง ในอดีตครูเองก็เคยพูดว่� ท่�นคือ ไอดอลของเร� แล้วก็มีฝรั่งอีก 2-3 คนที่เร�ย ึดถือในคว�มเก่ง จนพอวันที่ เร�ได้รู้จักพระองค์ท่�นม�กขึ้นเมื่อ พระองค์จ�กเร�ไป เร�ไม่ต้องไปห�ไอดอล ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ ทุกมุมในชีวิตของ พระองค์ท่�นเป็นไอดอลให้เร�ได้หมด พ ร ะ อ ง ค์ ทำ � เพื่ อ ค น อื่ น โ ด ย ไม่ มี คำ � ว ่�ท ้อถอย แม้ แต่ ใน แง่ ก � ร เป็นอัครศิลปินวิศวกร เกษตรกร พระองค์เก่งหมดทุกด้�น ครูเลยไม่มี ใจไปมองห�ไอดอลอื่นบนโลกนี้ แล้วค่ะ”

“หล�ยข้อม�กค่ะ แต่ ที่ กระตุกใจเร�ค อืเรื่องคว�มไม่ท้อค่ะ บ�งสิ่งที่พระองค์ท่�นคิด บ�งคนบอก เป็นไปไม่ได้ คนปฏิเสธ แต่พระองค์ไม่เคยท้อเพร�ะพระองค์เชื่อมั่น ที่เห็น ได้ชัดคือพื้นที่บนดอยอ่�งข�ง ที่เกือบจะเป็นทะเลทร�ย เป็นแหล่งปลูกย� เสพติด พระองค์ก็พัฒน�พลิกฟื้นพื้นที่เกือบเป็นทะเลทร�ยให้กล�ยเป็นพื้นที่ เขียวชอุ่ม ครูใช้สอนด�ร�ดว้ยนะ เวล�นกัเรียนโดนข่�วในวงก�รที่ไม่ดี โดน คนโจมตี ให้มองพระองค์เป็นตัวอย่�ง ถ้�เร� ต งั้ ใจทำ�ด ี เจตน�เร�สวยง�ม ใครก็ด่�เร�ก ็ ไม่ถึงใจหรอก เด็ก ๆ ก็มีกำ�ลงัใจในก�รทำ� หน้�ท ี่ตัวเอง เพร�ะมีคนทำ�ให้เร�เห็นว่�ท�ำ ดต้ีองได้ดี อย่�งโครงก�รที่ครูจะไปเก็บขยะ ถ้�มคนม�บอกว่�ขยะไม่มีวันหมดหรอกี เก็บยังไงก็ต�ม ถ้�เร�ท้อโครงก�รนี้คงไม่ เกิดค่ะ”

“ครูเชื่อว่�พระองค์ท่�นไม่ได้จ�กไปเฉย ๆ นะคะ ก�รจ�กไปของ พระองค์ทิ้งพลังให้แผ่นดินมห�ศ�ล มนุษย์เร�มีหล�กหล�ยเปรียบเสมือน บัวหล�ยเหล่� ซึ่งบัวเหล่�ที่ 1 และ 2 ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงในชีวิตเข� แน่ ๆ คนดี ๆ หล�ยคนลุกขึ้นม�ท�ำคว�มดีม�กม�ย เพื่อนครูยังเลิกกินเหล้� ไปเลย เข�บอกว่�ไม่ส�ม�รถกินเหล้�ได้เพร�ะรู้สึกผิด อีกคนก็เคยซื้อ รองเท้�ม�เก็บเต็มบ้�น ตอนนี้เอ�รองเท้�ออกม�ข�ยเพร�ะรู้สึกมันเกินพอ เพียง ถ้�เร�ขยับหนึ่งคนก็จะเกิดก�รลงมือทำ�เป็นโดมิโน่ได้ ทุกคนมองกลับ ม�ดตัูวเองว่�เร�ด ได้ีอีกไหม หรือทำ�อะไรผิดพล�ดไปเร�ก ป็รับปรุง”

ที่มาที่ไปของโครงการเป็นยังไงบ้าง? ถามถึงความรู้สึกของครูเงาะที่มีต่อในหลวง เป็นอย่างไร? หลักคำาสอนไหนที่ปรับใช้ ในชีวิตตามในหลวงบ้าง?

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.