จิรศักด์ิ วงษ์คำาจันทร์

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

ลงทุนของจีนที่ไปต่างประเทศขณะนี้สูงเกือบเท่ากับสัดส่วนที่่ ้ ่ ต่างประเทศเข้าไปลงทุนในจีน และเชื่อว่าอีกไม่เกิน 2-3 ปี การลงทุนในต่างประเทศของจีนจะแซงหน้าการลงทุนที่เข้าสู่ ประเทศจีน เพราะถึงเวลาที่จีนจะต้องออกนอกประเทศแล้ว

นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่จีนรณรงค์นโยบายเส้นทาง สายไหม 2 เส้นทางใหม่ ทั้งทางบกและทางทะเล เพราะจะ เป็นการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ออกสู่ประเทศบนเส้นทางสายไหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ จากตะวันตก เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศสเข้ามาร่วมลงทุน ในธนาคารเพื่อการ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียุ (Asian Infrastructure I Investment Bank หรือ AIIB) ด้วย เพราะรู้ว่าจะ ไ ได้รับประโยชน์ในการร่วมลงทุน

จะเห็นได้ว่านี่คือมิติใหม่ที่ทำาให้จีนเคลื่อน ตัวออกมาลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น และข้อ สำาคัญอาเซียนเป็นต้นทางของเส้นทางสายไหมทาง ทะเลของจีน ก่อนที่จะไปเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาและไปสู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่ จะข้ามฝั่งไปยุโรป

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกำาลัง เปลี่ยนแปลงอดีต่ และอนาคตจีนอาจจะไม่ใช่ประเทศที่รองรับ การลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ แต่จีนจะไปสู่การลงทุนของ ต่างประเทศ แต่ส่วนนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในจีนก็จะเปลี่ยน จากสายการผลิตเป็นภาคการเงิน และบริการเป็นหลัก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.