พิธีไหลเรือไฟโบราณ จ.นครพนม

Daily News Thailand - - สาธารณสุข ุ -

พิธีปล่อยไหลเรือไฟโบรำณลงแม่น ำ้�โขง ควำมจงรักภักดี ได้เปลี่ยนมำเป็นกำรไหลเรือ ไฟโบรำณแทนกำรไหลเรือไฟประยุกต์ขนำด ใหญ่ ณ ริมฝั่งโขง ในเขตเทศบำลเมือง นครพนม เพื่อรักษำประเพณีสำ�คัญอันสืบมำ ยำวนำนไว้ด้วย เมื่อ16 ต.ค.2559 มีคนมำร่วม ในพิธีกันมำก พิธีไหลเรือไฟประยุกต์อลังกำรต้องงดไป สื่อมวลชนฝึกย้อมผ้ำครำมให้ได้รูปตำมต้องกำร เมฆสุต ผ้ำย้อมครำม สกลนคร วัดถำ้�ผำแด่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมำก

ผอ.บุณยำนุช วรรณยิ่ง ททท.นครพนม และคณะ

ศิลปะแกะสลักบนหินและเสำต้นไม้มำก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.