ſ แนะกกต.ปรับระบบสืบสวน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี กรธ. มีแนวคิด ตั้งผู้ ตรวจการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ สอดส่องการ เลือกตั้งจังหวัดต่าง ๆ แทน กกต.จังหวัดว่า เมื่อ ให้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งทำาหน้าที่แทน กกต. จังหวัดแล้วจะให้ กกต.จังหวัดทำาหน้าที่อะไร เพราะ กรธ.ยืนยันให้มี กกต.จังหวัดเช่นกันถือ เป็นการทำาหน้าที่ทับซ้อน และใช้งบประมาณที่ เพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกทั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งอาจ ไม่ชำานาญพื้นที่ ไม่รู้จักบุคคล ไม่รู้ภูมิหลังหัว คะแนนดีเท่า กกต.จังหวัด อย่างไรก็ตามขอ กรธ. อย่าหลงประเด็น และควรมุ่งปรับปรุงเปลี่ยน แปลงระบบสืบสวนสอบสวนของ กกต.

อีกด้านหนึ่ง นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณี ประธาน กรธ. ยืนยันหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ บังคับใช้ กกต.ชุดเดิมที่มีคุณสมบัติไม่ครบต้องพ้น ตำาแหน่งไปโดยอัตโนมัติ ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่มีผลบังคับใช้ควรมีบทเฉพาะกาล รับรอง สถานภาพการทำาหน้าที่ กกต. ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามกติกาใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.