ชี้ไร้สัญญาณเซตซีโร่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

อีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็นการ ยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจาณาร่าง พ.ร.ป. เสร็จสามารถส่งมาที่ รัฐบาลเพื่อเสนอต่อไปให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณาได้ทันที เพราะร่าง พ.ร.ป. สามารถ พิจารณาในชั้น สนช.ได้ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่จะประกาศใช้ อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลสามารถ ปรับแก้เนื้อหาร่าง พ.ร.ป. แต่รัฐบาลจะไม่แก้ไข เนื้อหา และยืนยัน ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณเซตซีโร่ พรรคการเมืองและองค์กรอิสระ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ นายวิษณุได้ชี้แจงกรณี ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เพิ่ม ตำาแหน่งผู้ช่วย รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 10 ตำาแหน่งว่า เนื่องจากรัฐบาลมีงานจำานวนมาก เดิมทีมีผู้ช่วย รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 30 คน แต่ได้แบ่งหน้าที่ไปหมดแล้ว ดังนั้น จึงต้อง แต่งตั้งใหม่เพื่อติดตามงาน เช่น ช่วยงานผู้แทน พิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ หรือแก้ปัญหาเรื่องข้าว เป็นต้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.