ſ ตั้ง 515 อนุไต่สวนคดีข้าว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่12 พ.ย. นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) เปิดเผยถึงความคืบ หน้าการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการรับจำานำา ข้าวในระดับเจ้าหน้าที่ว่าล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญา เจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับจำานำา ข้าวในขั้นตอนต่าง ๆ รวม 515 สำานวน จาก ทั้งหมด 986 สำานวน เพื่อให้การไต่สวนสำานวน เป็นไปในทิศทางเดียวและเสร็จสมบูรณ์อย่าง รวดเร็วภายในกรอบเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ภายใน สัปดาห์หน้า ตนได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน ป.ป.ท.จากทุกเขตพื้นที่เพื่อซักซ้อม แนวทางปฏิบัติ และอาจพิจารณาออกคู่มือการ สอบสวนคดีทุจริตรับจำานำาพืชผลเกษตรเพื่อใช้ เป็นกรอบในการสอบปากคำาและเก็บรวบรวม หลักฐาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.