ſ ค้านเช็กบิล “ปู” 3.5หมื่นล้าน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายสุทิน กล่าวว่า ส่วนผลสำารวจความ คิดเห็นประเด็นการเรียกเก็บค่าเสียหายจาก โครงการรับจำานำาข้าว พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.2 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ไม่สมควรจ่ายกรณี ถูกเรียกค่าเสีย หายจากโครงการรับจำานำาข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ร้อยละ 31.8 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ สมควรจ่ายค่าเสียหาย และร้อยละ 30.9 ตอบว่า เฉย ๆ ไม่แน่ใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.