ſ แก้ปมข้าวคะแนนพอใช้

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วันเดียวกัน นายสุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้า โครงการสำารวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและ เศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (มข.) เปิดเผยผลสำารวจเรื่อง “ความ คิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา” สอบถาม กลุ่ม ตัวอย่าง 1,168 ราย ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พบส่วนใหญ่ ร้ อยละ 35.0

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.