พ่อ

Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

แม่ยุคใหม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัด แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีความเป็น เลิศในด้านใด พญ.มัณฑนาั ชลานันท์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก โรง พยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์และตัวตน ที่แตกต่างกัน จึงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเข้าใจตัวตนของเด็กจึงเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อที่พ่อและแม่จะตอบ สนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้มีพัฒนาการที่เป็นเลิศสำาหรับ แต่ละวัยการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่ เหมาะสมตามช่วงวัย จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ อันนำาไปสู่ความสำาเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ เพราะ พ่อแม่คือบุคคลสำาคัญที่จะสร้างบันไดนำาไปสู่ความสำาเร็จแก่ลูก

พญ.มัณฑนา กล่าวว่า เราสามารถตรวจวัดตัวตนของเด็ก เพื่อให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็ก แต่ละคนได้ ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเฉพาะด้านโดยกุมารแพทย์ และ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตรวจ ได้ตั้งแต่วัย 9 เดือนจนถึง 5 ขวบ โปรแกรม Smiling Owl จะคัด กรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ ASQ, Denver II และแบบทดสอบ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจวัดความเป็น เลิศของพัฒนาการลูกน้อยในแต่ละช่วง วัยเด็กแต่ละคนควรมีปัจจัยสู่ ความสำาเร็จและความสุขที่เรียกว่า 7P ได้แก่ มีสติปัญญา และพัฒนาการ ท ทางสมองที่ดี, การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของ ตนเอง และผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้, การมีทักษะทาง สังคมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข, ความรับผิดชอบ จริยธรรม และคุณธรรมประจำาตน, สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญ กับวิกฤติ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบ ใหม่ ๆ และมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พญ.มัณฑนา กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดพัฒนาการ ใ ในด้านต่าง ๆ เช่น เชาวน์ปัญญา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การเข้าใจภาษา ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการยับยั้ง ชั่งใจ เป็นต้น เมื่อทราบตัวตนของลูกน้อยแล้ว แพทย์สามารถให้คำาแนะนำา พ่อ-แม่ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูสำาหรับลูกน้อยได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัด อันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของลูกในอนาคต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.