Daily News Thailand - - Teenzone-เยาวชน -

นงาน แเUCูธสศษ6ธ หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา วิชาชีพครู ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เล็งเห็นถึงความสำาคัญทางด้านการศึกษา โดยได้มีการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำาหรับครูไทยกว่า 150 หัวข้อ ที่น่าสนใจ และหนึ่งในนั้นคือเรื่อง “ติดเกม ติดไลน์” ถือว่าเป็นเรื่อง ที่ใกล้ตัวมากที่สุดในปัจจุบัน และส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่ ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ นางสาวเอษรา วสุพันธ์รจิต นักจิตวิทยาคลินิก ประจำาสาขา วิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึง ตัวเด็ก ๆ ได้อย่างง่าย โดยเฉพาะเด็ก Gen Z หรือเด็ก ที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา เป็นวัยที่ใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้เชี่ยวชาญกว่าคนใน เจนเนอเรชั่นอื่น นั่นเพราะ แก้ปัญหาเด็กติดเกมในสังคมไทยให้ได้ผลนั้น ต้องสำารวจไปให้พบต้นตอของ ปัญหา รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า ปัญหาเด็กติดเกมคือยอดภูเขานำ้าแข็ง ยังมี พื้นที่ใต้นำ้าที่ยังมองไม่เห็น ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมให้ได้ผลจึง และวิธีการแก้ไข นอกจากนี้ ยังจัดค่ายเรียลิตี้ “พลิกชีวิต เด็กติดเกม” (Reality Let Me Grow) คัดเลือกเด็กติดเกมมาเข้าค่าย เพื่อแก้ไขอาการ ติดเกมและปรับพฤติกรรมให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ครูสำารวจ ปริมาณลูกศิษย์ติดเกมว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยอาจใช้แบบทดสอบจาก เ เว็บไซต์ สำารวจร้านเกมรอบบริเวณโรงเรียน กำาหนดเวลาเล่นให้แก่เด็ก น นอกจากนี้ยังต้องสร้างคุณค่าในตัวเองให้แก่เด็ก ฝึกให้เด็กมีวินัย มีความรับ ผิ ผิดชอบ แบ่งเวลาให้ถูกต้อง และหากิจกรรมทางเลือกให้เด็กทำา เช่น สร้าง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.