นักแสดงนำา สุดปลื้ม! ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละคร

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

ผู้กำ�ก ับ คนเก่ง เผยว่� “มันเป็นเหมือนคว�มฝัน ของผู้กำ�กบัทุกคน ที่ครั้งหนึ่งใน ชีวิตจะได้มีโอก�สทำ�ละครดี ๆ เพื่อในหลวง ซึ่งพอได้ม�ทำ� เรื่อง “ดุจแสงทองส่อง” รู้สึก ภูมิใจม�ก ๆ แม้จะเป็นง�นที่มีเวล�เตรียมตัวค่อนข้�งน้อย แต่ก็โชคดีที่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�ก นักแสดงทุกคน ที่ยินดีม�รว่มในง�นครั้งนี้กันด้วยหัวใจ เลยทำ�ให้ละครเรื่องนี้ออกม�ส�ำเร็จลุล่วง ต�มที่ตั้งใจไว้ หลาย ๆ ฉากที่เรากำากับนักแสดงถ่ายทอดออกมาเกินความตั้งใจของเราด้วยซ้ำา และมันก็ออกมาดีมาก ๆ เพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนมาด้วยหัวใจจริง ๆ การแสดงออกแต่ละ ฉากมันเลยไม่ใช่การแสดง แต่มันมาจากหัวใจที่ส่งให้เรารู้สึกได้”. พร้อม ๆ กับน้ำ�ต�ท ไหี่ลออกม�ด ว้ยคว�มซ�บซึ้งและ โศกเศ โศกเศร้� ปิดท้�ยด้วยฉ�กใหญ่ที่จำ�ลองเหตุก�รณ์ร้อง เพลง “สรรเสริญพระบารมี” ณ ท้องสน�มหลวง ซึ่ง เต็ เต็มไปด้วยนักแสดงและบุคคลทั่วไปที่ต่�งม�รม ไปด้ ่วมด้วย หัวใจเดี หัวใจเดียวกัน เพื่อทำ�ให้ละครพิเศษเรื่องนี้ออกม� สมบูรณ์ที่สุด

ติดต�มชม “ดุจแสงทองส่อง” หนึ่งในละครพิเศษ “เราเกิดใน รัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์” ได้ใน คืนวันพุธที่ 16 พ.ย. และ วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. นี้ เวล� 20.30 น. ท�งช่องวัน 31.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.