ด้วย

Daily News Thailand - - ศิลปวัฒนธรรม -

ความตั้งใจสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อน้อมรำาลึกในพระ มหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“พ่อหลวงในดวงใจ” อีกหนึ่งผลงานศิลปะที่จัดทำาขึ้นใน รูปแบบประติมากรรมนูนสูงขนาดใหญ่ ผลงานนักเรียนและคณะ ครู แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาซึ่งร่วมกัน สร้างสรรค์ โดยเตรียมจัดแสดงขึ้นบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเสาวภา

บุญธรรม รัตนวงกต ครูชำานาญการพิเศษ แผนกวิจิตร ศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เล่าถึงแนวความคิดการทำางาน ศิลปะครั้งนี้ว่า ประติมากรรม “พ่อหลวงในดวงใจ” ชุดนี้เริ่มขึ้นจาก ความมุ่งมั่นของนักเรียน ครั้งแรกพวกเราตั้งใจจะวาดภาพขนาดใหญ่ แต่ที่ผ่านมาหลายสถาบันการศึกษา ศิลปินจัดทำาขึ้นแล้วจึงมองมา ที่ประติมากรรมซึ่งสุดท้ายเห็นตรงกันที่จะดำาเนินการ ทั้งนี้การ สร้างสรรค์งานประติมากรรมเป็นอีกหนึ่งความถนัดของนักเรียนที่นี่

“การทำางานประติมากรรม แม้จะมีหลายขั้นตอน แต่ด้วยจุด หมายเดียวกันของครูและศิษย์ที่มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจจะทำางาน ศิลปะเพื่อพ่อหลวงของเราจึงเกิดเป็นผลงานครั้งนี้ โดย มีทั้ง ประติมากรรมภาพเดี่ยวและผลงานชิ้นใหญ่ 3 ชิ้น งานที่จัดแสดง ต่อเนื่องกัน ด้วยขนาด1.20 ม.x7.30 ม. จากฝีมือนักเรียนทุกชั้น ในแผนกวิจิตรศิลป์ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ทำางานร่วมกัน ”

ประติมากรรมทั้งหมดกำาลังอยู่ในขั้นตอนสร้างสรรค์ คาด ว่าจะเสร็จสมบูรณ์และจัดแสดงในช่วงต้นเดือนธันวาคม อาจารย์ บุญธรรมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผลงานครั้งนี้หากมองแยกเป็นผลงาน เดี่ยวจะมีความพิเศษเช่นเดียวกับงานที่นำามาร้อยเรียงแสดงร่วมกัน ภาพถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่เรื่องฝนหลวง การเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำาริ ฯลฯ นำาภาพแห่งความประทับใจที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาแก่ปวง ชนชาวไทยถ่ายทอดผ่านงานประติมากรรม

“ในด้านการสร้างสรรค์ถือว่ามีความยากระดับหนึ่ง ขณะปั้นก่อนจะเสร็จเป็นผลงาน ที่สมบูรณ์ต้องดูแลทุกขั้นตอน ต้องรักษาดินให้มีความชุ่มชื้น อย่างดินเหนียวที่นำามาปั้นต้อง บ้านบ้านหมากแข้ง

หลังจากนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำาริตั้ง โครงการที่มีชื่อว่า “เย็นศิระ”

โดยให้สร้างโรงเรียนบ้านหมากแข้งระดับ ประถมขึ้นเป็นแห่งแรกของตำาบลกกสะทอน

เมื่อก่อสร้างโรงเรียนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ถัดมาอีกปี ฝ่ายผู้ก่อการร้ายได้ปะทะยิงสู้ รบกับทหาร เป็นเหตุให้เฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายเรา ตกไปหนึ่งลำา ถือเป็นการสูญเสียทั้งเครื่องบินและ ทหารหาญที่คนไทย โดยเฉพาะคนที่บ้านหมากแข้ง ปฏิบัติการสู้รบที่ภูหินร่องกล้ามาแล้ว

อีกแห่งหนึ่งที่ผู้ใดไปยังบ้านหมากแข้งจะ ต้องไปชมก็คือฐานปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการ ร้ายคอมมิวนิสต์

ฐานปฏิบัติการที่ว่านี้มีเหตุการณ์สำาคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพราะครั้งที่ ยังมีการสู้รบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯมาประทับแรม เพื่อทรงบัญชาการสู้รบกับคอมมิวนิสต์อย่าง กล้าหาญและสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นด้วย พระองค์เอง

ทั้ง ๆ ที่เป็นเวลาผ่านมากว่า 40 ปีแล้ว แต่ทางการก็ยังสามารถรักษาสภาพเดิมไว้ได้ อย่างดี ซึ่งมีทั้งกระท่อมที่พระองค์เคยประทับแรม ที่ทรงงานบัญชาการรบ ที่เสวย และอื่น ๆ นอก นั้นยังมีห้องประชุม โรงอาหาร หอสูงส่องดูข้าศึก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.