ขู่ฟันคดีอาญาแก๊งตุ๋นคนงานไปลิเบีย

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่13 พ.ย. นายสิงหเดช ชูอำานาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรง งาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจาก สำานักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ว่าได้รับการร้องทุกข์จากแรงงาน ไทยจำานวน 6 คน ถูกหลอกลวงไปทำางานที่ ประเทศลิเบียโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ ได้ขอความช่วยเหลือเพื่อเดินทางกลับประเทศ ไทย โดยได้รับการชักชวน แนะนำาจากนาย หน้าให้เดินทางไปในลักษณะของนักท่องเที่ยว ไม่ต้องไปแจ้งที่ด่านตรวจคนหางาน และสัญญา ว่าจะได้งานทำาทุกคน โดยจ่ายเงินให้กับนาย หน้าคนละ 80,000 บาท หากได้ทำางานแล้ว ภายใน 1 เดือน คนงานจะได้รับเงินคืนคน ละ 30,000 บาท และจัดทำาบันทึกข้อความ ให้สัญญาไว้ แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่ได้ทำางานและ ยังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใด ทั้งยังถูกกักบริเวณ อยู่ในห้องคับแคบ ไม่มีงาน ไม่มีค่าจ้าง ขาด แคลนอาหาร ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มาว่าจ้างจึง จะได้งานทำา โดยมีคนไทยคอยกำากับดูแล ควบคุมไม่ให้เดินทางออกจากที่พัก ต้องการ เดินทางกลับประเทศไทย แต่ยังไม่สามารถ กลับได้

นายสิงหเดช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมการจัดหางานได้รับการรายงานเพิ่มเติมว่า จะมีคนหางานจากจังหวัดขอนแก่น นครพนม และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปทำางานใน ลักษณะดังกล่าวอีกจำานวน 20 คน และคาด ว่า จะมีคนหางานอีกเป็นจำานวนมากที่หลง เชื่อการหลอกลวงดังกล่าว ประกอบกับขณะ นี้ในประเทศลิเบียยังมีเหตุการณ์ไม่สงบ มี สงครามกลางเมือง มีการก่อการจลาจล มีเหตุ รุนแรงเกือบทั่วประเทศ ไม่มีความปลอดภัย กระทรวงแรงงานได้ประกาศห้ามแรงงานไทย เดินทางไปทำางานในประเทศลิเบีย ดังนั้น กรม การจัดหางาน จึงขอแจ้งเตือนคนหางานว่าอย่า ได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถส่งไปทำางานที่ ประเทศลิเบียได้ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว มีความ ผิดตามพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหา งาน พ.ศ.2528 มีโทษจำาคุกตั้งแต่ 3-10 ปีหรือ ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.