ประมาณ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ ฉบับประจำ�วนัจันทร์ที่ 14 พฤศจิก�ยน พุทธศักร�ช 2559 ตรงกับเทศก�ลลอยกระทง.......... ธ เสด็จฯ พระร�ชท�น ถ้วยร�งวัลก�รทดสอบก�รอัญเชิญพระมห�คมัภีร์อัลกุรอ�นระดับ ประเทศ ณ มัสยิดกล�ง จ.ปัตต�นี เวล� 16.00 น. ........... ธ เสด็จฯ ทรงเปิดง�น 9 ปี พระบ�รมีปกฟ้� ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ และพิพิธภัณฑ์ ณ ท่�ธ อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ เวล� 19.00 น. ........... ธ เสด็จทรงถว�ยผ้� พระกฐิน ณ วัดป่�หนองไผ่ จ.สกลนคร เวล� 15.00 น. ........... ธ เป็นรัฐบ�ลกว่� 2 ปี สังเกตเห็น เพิ่มบทบ�ทของตัว เองในง�นด้�นเศรษฐกิจ จ�กกรณีของก�รบุกเยี่ยม โดยข้�ร�ชก�รไม่ได้แว่วข่�วม�กอ่น........... ที่สำ�คญัไม่ใช่ไป เฉย ๆ แต่ยังสั่งก�รให้ เตรียมรับผลกระทบจ�กผล ก�รเลือกตั้ง และกำ�ชบัให้เร่งก�รใช้จ่�ย

ตลอดถึงก�รลงทุนของ รัฐวิส�หกิจ........ ทั้งนี้เพร�ะปัญห�

เริ่มทุเล� จึงทุ่มไปช่วย ง�น ที่กำ�ลงัเจอมรสุม อย่�งต่อเนื่อง จนก�รลงทุนภ�ค เอกชนไม่ขยับ........ ก่อนหน้�นี้

ปล่อยม�ตรก�รกระตุ้นไป หล�ยชุด แต่ภ�คเอกชน เพร�ะไม่มั่นใจในหล�ยเหตุปัจจัย ฉะนั้น จึงต้อง ม�กกว่�ปกติ เพื่อทำ�ให้เงินไหลเวียน และ ประช�ชนจะได้ทำ�ม�ค�้คล่อง........... ธ คงให้ออกแรงอีกหน่อย สำ�หรับก�รผลักดันนโยบ�ยสินเชื่อ เพื่อยกระดับร�ค� เพร�ะประก�ศไปแล้วแต่หล�ยคนยัง เกี่ยวกับก�รเปิดรับจำ�น�ำ ยงุ้ฉ�ง.......... น�น ๆ ได้เห็นสักที หล�ยแห่ง แข่งกัน หั่นร�ค� อ้�งเป็นม�ตรก�รช่วยเร่งระบ�ยข้�ว ให้กับช�วน�.......... แต่คิดในแง่ ส�เหตุที่เร่งเทข�ย เล็งเห็น

ที่กำ�ลงัทะลักสู่ตล�ดมีร�ค�ถกูกว่� ฉะนั้นใครเก็บ ไว้ไม่รีบข�ยทิ้ง จะมีโอก�สข�ดทุนย่อยยับ.......... ตร�บใดที่คนไทยยัง กินข้�ว ก�รส่งเสริมก�รข�ยภ�ยในประเทศอย่�งที่ใคร ต่อใครพย�ย�ม ไม่ได้ช่วยทำ�ให้ร�ค� ขยับขึ้น .......... ลองเค�ะตัวเลขเล่น ๆ ขนเอ� หอมมะลิม�ชว่ยข�ยกิโลละ หรือ ตันละ พอคิดย้อน กลับไปเป็นร�ค� จะตกอยู่ที่ตันละ ........... ม� ถงึตรงนี้ ทำ�ให้คิดถึงนโยบ�ยจำ�น�ำข�้วทุกเมล็ด จำ�ได้แว้บ ๆ ธ หอมมะลิรับจำ�น�ำทตัี่นละ ฉะนั้นสีเป็นข้�วส�รก็ตกตันละ หรือกิโลละ ........... จริง ๆ อย�กให้ รักษ�ม�ตรฐ�นเดิม โดยควัก ไปซื้อข้�วส�รหอมมะลิ จ�กช�วน�กโลิละ เพื่อให้เป็นไปต�มร�ค�ตอนรับจำ�น�ำ ข�้วและเอ�ม�ข�ยที่หน้�ห�้งกิโลละ ยอมข�ดทุนกิโลละ

เผื่อจะได้สัมผัสคว�มรู้สึกใหม่ ๆ บ้�ง........... ธ ชอบโอ่ตัวเองแม่แบบประช�ธปิไตย แต่พอเห็นก�รเลือกตั้ง

กลับจบแบบไม่จบ เพร�ะประช�ชนส่วนหนึ่งไม่พอใจจึง และ เผ�บ�้นเผ�เมือง.......... ประเด็นสำ�คญัม� จ�ก ซึ่งเป็นคะแนนเสียงของประช�ชนแท้ ๆ นับรวม แล้ว เทให้ ขณะที่ ได้แค่ .......... แต่ก�รชี้ข�ดว่�ใครจะได้เป็นประธ�น�ธบิดีอยู่ที่

ของแต่ละรัฐออกเสียง ปร�กฏว่� ธ ธ ส่วน ได้ ประช�ชนเสียงข้�งม�กจึงหงุดหงิด .......... ฉะนั้นใครจะเอ� ม�เป็นคัมภีร์บังคับ คนไทยเดินต�มโปรดกลับไปคิดใหม่ เพร�ะดู ๆ แล้วน่�จะ กว่� ด้วยซำ้�.......... ธ ก็เพร�ะทั้ง 2 ประเทศมี เหมือน ๆ กัน

จึงไม่ได้ใช้สิทธิโดยตรง แต่ที่ต่�งกันนั้นก็คือ ผ่�นบทเรียนนี้ไปแล้วและกำ�ลงัแก้ไข โดยใช้ .......... ที่เทให้พรรคใดพรรคหนึ่ง จะไปสะท้อนอยู่กับตัวเลข ของ และ เมื่อเอ�ทงั้ 2 ประเภทม� แล้ว จะมีจำ�นวนเป็นไปต�ม ธ ของประช�ชนอย่�งเที่ยงตรง.......... จริง ๆ แล้วอย�กให้ บินไปเล่�ประสบก�รณ์ให้กับ ธ ฟังเผื่อจะได้เป็นบุญหู ก�รเดิน จะทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งและบ้�นเมืองลุกเป็นไฟอย่�งไร .......... ธ ขอบ่นหน่อย ยังทำ�ง�นอยู่ ทำ�ไมถึงไม่ร้อนอก ร้อนใจ เมื่อส�ยก�รบิน ที่ครองเส้นท�ง กรุงเทพฯ-แม่สอด อยู่เจ้�เดียวขึ้นร�ค�ค�่โดยส�รไม่สม เหตุสมผล.......... สำ�หรับก�รเดินท�ง เมื่อเดือนที่แล้วเก็บหัวละ แต่พอ ถึงเดือนนี้ ถือโอก�สโขกผู้โดยส�รหัวละ แพงกว่�บนิไปเชียงใหม่เสียอีก.......... คนที่ เป็น ต้องยึดผลประโยชน์ของประช�ชน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ถูกกำ�หนดเป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษ รัฐบ�ลต้อง เพื่อช่วยเอื้ออำ�นวย .......... ก�รปล่อยให้ส�ยก�รบินเอกชน เก็บค่�โดยส�รแพง ๆ แบบ ก็จะไปเพิ่มภ�ระให้กับ โดยไม่จำ�เป็น.......... ธ กระทรวงคมน�คมเปิดให้เอกชนอีกส�ยก�รบินไป เหมือนแต่ก่อน รับรองผู้โดยส�รจะไม่ ธ แบบนี้ ........ ขอปิดท้�ยด้วยเรื่อง ประเพณีที่สืบทอดม�ตงั้แต่ยุคสุโขทัย สำ�หรับปีนี้ ขอให้แต่ละพื้นที่จัดด้วย ในภ�วะที่บ้�นเมืองอยู่ในช่วงของคว�มเศร้�โศก.......... ธ กำ�ชบัก�ร แต่ละท้องที่ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กน�ยอำ�เภอก่อน เพร�ะถือธ ห�กฝ่�ฝนืต้องระว�งโทษจำ�คกุ 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบ�ท.......... ธธธ

ประกวดสุนทรพจน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข จัดงานประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่17 ประจำาปี 2559 โดย มี รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ วาสุกรี กล้าไพรี ศิลปชัย วัชระ วันเพ็ญ เซ็นตระกูล และ ศ.พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ร่วมงาน ที่หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปีการ ศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

พร้อมบริการความอร่อย กมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี จัดงานเปิดร้านอาหาร “มูเกนได สเต็ก เฮ้าส์@สยามพารากอน” ร้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ โดยมี ศักพันธ์ เอี่ยมเอกดุลย์ กฤตพณ ทัพพะรังสี ชญาภา รังสิโยทัย และ ลิลลี่ งามตระกูลพานิช ร่วมงาน ที่สยามพารากอน

นำ้าใจ โอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น มอบ เสื้อกันหนาว ในโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่17 เพื่อนำาไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี พล.ท.ณัฐ อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก รับมอบ ที่กองบัญชาการกองทัพบก

ฉลองมงคลสมรส พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองมงคล สมรส ระหว่าง ธนัญญา ธนากิจอำานวย บุตรี ปิยะ–มยุรฉัตร ธนากิจอำานวย กับ คงภัทร จิร มณีกุล บุตร สุทิน จิรมณีกุล–สุชัญญา ธนาลงกรณ์ ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

ถ่ายทอดความรู้ รศ.ดร.พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผอ.ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดงาน “วิถีแบรนดิ้ง และเทคโนโลยีออโตเมชั่น IA สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ที่จุฬาฯ

บรรยายพิเศษ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ุ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60 จัดโดยสมาคมปริญญาโทสำาหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.