ไอเอสบอมบ์ปากีฯสังเวยครึ่งร้อย

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ -

เหยื่อความรุนแรง ...ญ�ตพี่ิน้องผู้เสียชีวิตร่ำ�ไห้ หลังเกิดเหตุมือระเบิดฆ่�ตวัต�ยกลุ่มไอเอส บุก โจมตีศ�สนสถ�นของช�วซูฟี ในเมืองเควตต� จังหวัดบ�ลูจิสถ�น ท�งตะวันตกเฉียงใต้ของ ป�ก สี ถ�น เมื่อเย็นวันเส�ร์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 52 ศพ บ�ดเจ็บกว่� 100 ร�ย (เอพี)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.