‘นายกคลองหลวง’กำาจัดผักตบ ยาว7กม.-ฟื้นคืนความสวยงาม

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายประเสริฐ ค่ายทอง นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า หลังจากเทศบาลเมืองคลองหลวง ได้ดำาเนิน การกำาจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองซอยที่ 1 ซึ่งเชื่อมต่อกับ คลองระพีพัฒน์ ในด้านทิศเหนือ และมาสุดปลายคลองที่เชื่อมต่อ กับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ซึ่งคลองดังกล่าวก่อนหน้าได้มีผักตบ ชวาอีกทั้งวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ในเขตเทศบาลคลองหลวง รับผิดชอบมีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ได้มีการเร่งดำาเนินการ เก็บกำาจัดมาได้ประมาณเดือนเศษ

นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เปิดเผยอีกว่า จนถึง ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ ที่ยังเหลืออยู่ตรงบริเวณหมู่ 7 อีกประมาณ 500-600 เมตร ก็จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะแล้วเสร็จ นำ้าฝนที่จะต้องระบายออกใน ช่วงนี้ก็จะไหลผ่านได้อย่างสะดวก นำ้าในคลองที่เคยขุ่นดำา จะใสสะอาด ประชาชนสามารถที่จะนำานำ้ามาใช้ประโยชน์ได้ หลัง จากนี้ทางเทศบาลจะคอยดูแลคลองแห่งนี้ไปอย่างต่อเนื่องเพราะ ผักตบชวานั้นเป็นพืชที่เติบโตได้เร็วเราต้องคอยกำาจัดออกไป ให้หมด

นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำาเภอคลองหลวง กล่าวว่า ได้ ลงพื้นที่มาดูการกำาจัดผักตบชวา ซึ่งต้องทำาทุกพื้นที่ตลอดทั้งคลอง ถ้าทำาในพื้นที่เดียว อีกไม่นานผักตบชวาที่อยู่เหนือนำ้า ก็จะไหลลง มาแทนที่ฉะนั้นต้องตักออกให้หมดตลอดคลอง อย่างไรก็ตาม เท่า ที่ออกสำารวจพื้นที่แล้วพบว่า บริเวณคลองหน้าวัดคุณหญิงส้มจีน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าโขลง มีพื้นที่ติดกับ เทศบาลเมืองคลองหลวง มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งจะ ดูแลและเร่งดำาเนินการตักออกให้หมดภายในเร็ว ๆ นี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.